Skip to main content

[ไวยากรณ์ N2] 〜に関わらず

ni kakawarazu

รายละเอียด

〜に関わらず
ni kakawarazu
ไม่เกี่ยวกับ

{คำนาม} + に関わらず
{คำนาม} + に関わりなく

คำอธิบาย

〜に関わらず ใช้วางหลังคำนามที่แฝงนัยหลากหลายอย่างเช่น สภาพอากาศ เพศ วัย ฯลฯ

มีความหมายว่า "ไม่เกี่ยวกับความแตกต่างนั้น" หรือ "ไม่เห็นความแตกต่างนั้นเป็นปัญหา" หรือ "ไม่ว่า~จะเป็นเช่นไรหรือแบบใด ก็กล่าวได้ว่า..."

ประโยคตัวอย่าง

สถานการณ์: โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดประกวดการแสดงละครเวที โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักเรียนชั้นปี 2 (二年生) ขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะเข้าร่วมงานประกวดนี้ได้

พวกพระเอกที่อยู่ชั้นปี 1 (一年生) แต่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงละครมาก่อนจึงไปแย้งว่าพวกตนเคยแสดงละครมาก่อนนะ ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษไม่ได้เหรอ

รุ่นพี่สึบาสะที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกวดจึงตั้งกฏกติกาขึ้นมาข้อหนึ่ง และบอกพวกพระเอกว่า...

例文 - ประโยคตัวอย่าง

reibun

「これからは、実績や学年に関わらず、規定をクリアしたチームは全て、選考会に参加出来るようになるわ」
korekara wa jisseki ya gakunen ni kakawarazu, kitei wo kuriashita chiimu wa subete, senkoukai ni sanka dekiru you ni naru wa
"หลังจากนี้ไม่เกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาหรือชั้นปี ทีมที่เคลียร์กฏกติกาได้สำเร็จจะสามารถเข้าร่วมงานประกวดทั้งหมดได้

実績や学年に関わらず เป็นการบอกว่า ไม่ว่าผลงานที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร หรือจะอยู่ชั้นปีอะไรก็ไม่สนใจ/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เป็นปัญหา

เพิ่มเติม

  • ระวังอย่าสับสนกับรูปประโยค「〜にも関わらず」

Source - Kagami Nihongo

ภาพจากเกม Sono Hi no Kemono ni wa, (その日の獣には、)
https://www.facebook.com/kagaminihongo/posts/151811269619843